Debat

Flygtningeudgifter: Mens vi venter

DF har i flere år bedt om en opgørelse over udgifterne til ikke-vestlige indvandrere.

Indsendt af Eli Jacobi Nielsen, Prins Buris Vej 19, 4653 Karise. Byrådsmedlem, DF, Faxe.

I april fremlagde Finansministeriet langt om længe en beregning der beløb sig til svimlende 33 milliarder kroner, vel at mærke for 2014, før den store tilstrømning i 2015. Begrebet ”ikke-vestlige” omfatter mange nationaliteter og det anføres da også i analysen at fx bidrager indvandrere fra Kina og Indien positivt til de offentlige finanser, mens indvandrere fra Syrien og Somalia nævnes som eksempler på nationaliteter der udgør en stor udgift. Dette bekræfter hvad de fleste vidste i forvejen, nemlig at problemerne m.h.t. integration, og dermed store udgifter, koncentrerer sig om flygtninge/indvandrere af mellemøstlig, muslimsk baggrund.

Problemerne blev glimrende illustreret i TV2s nylige serie ”Er det sådan man bliver dansk?” der dokumenterede i hvor høj grad den mellemøstlige kultur adskiller sig fra den protestantiske arbejdsmoral, der er nødvendig for at opretholde det danske velfærdssamfund, som er bygget på solidaritet, lighed, tillid og fællesskab. Skal dette velfærdssamfund bevares må den mellemøstlige indvandring, med den tilhørende islamisering af samfundet, standses.

Heller ikke på lokalt plan er det nemt at få klarhed over udgifterne til flygtninge/indvandrere. Det er staten der afgør hvor mange flygtninge de enkelte kommuner skal modtage, desværre overlades det til kommunerne at dække ca. 50 % af omkostningerne i forbindelse hermed. På DFs foranledning blev der udarbejdet oversigter der viste at Faxe kommunes andel af udgifterne udgjorde 9,7 mill.kr i 2014 og 13,8 mill. kr i 2015.

Skønt kommunens regnskab for 2016 er afsluttet foreligger der fortsat kun et skøn fra det korrigerede budget, der angiver en kommunal andel på 24,0 mill.kr ud af en forventet samlet udgift på 49,6 mill.kr, idet der er en statsrefusion på ca. 25,6 mill.kr. Selvom disse sidste tal forhåbentlig bliver en smule mindre i det endelige regnskab, er der tale om meget store beløb, der burde og kunne være anvendt til andre og bedre formål.

Kommentarer