Debat

Budgettet i Region Sjælland er 18 mia. kr.

– og det betyder noget hvordan de penge bliver brugt.

Dansk Folkeparti ønsker at sikre at disse mange penge, hvoraf størsteparten bruges på sundhedsvæsenet, anvendes optimalt og til borgernes bedste.

Indsendt af  

  • Eli Jacobi Nielsen, DF, Borgmesterkandidat, Faxe
  • Lars Folmann, DF, Kandidat til Regionsråd og Faxe byråd
  • Lizette Lilleskov Laugesen, DF, Kandidat til Regionsråd og Faxe byråd

Selvom regionerne på sigt ønskes reformeret, søger vi størst mulig indflydelse i Regionsrådet, og på samme måde som i vores velkendte forhold til EU, vil vi med vores indflydelse sikre at regionens ca. 830 tusind indbyggere interesser, samt at den almindlige sunde fornuft bliver varetaget

Fra Faxekredsen opstiller to kompetente DF-kandidater, Lars Folman og Lizette Lilleskov Laugesen, der er at finde som henholdsvis nummer 6 og 9 på DFs liste til det kommende Regionsrådsvalg.

Nogle af region Sjællands største udfordringer ligger på sundhedsområdet, herunder især lægemanglen både i psykiatrien, på sygehusene og i landdistrikterne i form af manglen på praktiserende læger, samt sygehuslæger både på sygehusene og i psykiatrien.

En løsningmodel kan, som foreslået af Lizette L Laugesen, være Region Sjællands egen lægeuddannelse på Roskilde universitetscenter som er regionens eneste universitet. Region Sjælland den eneste region uden egen lægeuddannelse og undersøgelser viser at mange læger bliver i den region hvor de er uddannede.

Samtidig vækker den planlagte ibrugtagning af it-systemet “Sundhedsplatformen” den 25. november 2017 stor bekymring. ”Sundhedsplatformen” har i Region Hovedstaden givet anledning til meget store opstartsproblemer, bl.a. med forlængede og dermed livstruende ventetider for kræftpatienter. Ibrugtagning af systemet burde udskydes til indkøringsvanskelighederne i Hovedstaden er løst, som også fremført af DFs sundhedsordfører Liselott Blixt i spørgsmål til Sundhedsministeren. Der er endvidere behov for et forbedret samarbejde mellem region og kommune, både når patienter udskrives og omkring de palliative teams, for at sikre at regionen ikke slipper patienten, før kommunen er klar og tager over, således at ingen som har behov for hjælp skal opleve at komme hjem skal opleve at komme hjem til et tomt køleskab fredag aften, uden at kunne klare sig selv, og uden nogen form for hjælp.

På råstofområdet er der behov for et opgør med forvaltningens nuværende sagsbehandling, både i planlægning og eksekvering af indvinding af råstoffer. Hensynet til både borgerne og miljøet ligger os meget på sinde, vi ønsker derfor at loven fortolkes i den ånd den er udfærdiget og at omkostningerne til lovpligtige modforanstaltninger, til at afhjælpe og mindske påvirkninger fra denne “tunge industri”, i større omfang lægges på råstof- indvinderne, så skatteborgerne ikke skal financierer infrastruktur til private virksomheder. Lars Folman påpeger at vi også er opmærksomme på at der kan ske en overførsel af flere ansvarsområder, f.eks. havdambrug og erhvervsbyggeri til regionerne. Vi vil også i disse tilfælde stå inde for en miljøsagsbehandling der overholder gældende lovkrav og afgøres i dennes ånd.

Vi vil på alle fagområder i regionen gå ind for en “åben” dialog mellem regionens ca. 15 tusind medarbejdere og ledelsen, således at ingen sætter karriere eller job på spil ved at påpege uhensigtsmæssigheder eller urationelle arbejdsgange, i den daglige forvaltning af region Sjælland.

For en kommune af Faxes størrelse, er det nødvendigt at nogle opgaver løses gennem tværkommunalt samarbejde og hos DF ønsker vi at fortsætte samarbejdet med vore 16 nabokommuner i region Sjælland, på alle de områder hvor det giver mening.

Det giver det eksempelvis indenfor turisme, vand- og miljøplanlægning og ikke mindst i den regionale trafik, hvor fælles strategi og markedsføring er nødvendig for at vinde gehør på Christiansborg.

Dette sidste er endnu ikke helt lykkedes for ”rute 54” mellem Næstved og Rønnede, som vil være en vital del af den sjællandske tværmotorvej, der er vigtig for udviklingen af den vestlige del af regionen. En forudsætning for at projektet kommer til udførelse, er et fortsat tæt samarbejde mellem især Faxe, Næstved, Slagelse og Kalundborg Kommuner.

Man skal dog også have en sund skepsis overfor nogle af de tværkommunale projekter, eksempelvis har Midt og Sydsjællands Beredskab indtil videre ikke været en ubetinget succes for Faxe Kommune. Dette skyldes bl.a. forskelligheder i de hidtidige organisationer, hvor Faxe har anvendt et i øvrigt velfungerende system med mange deltidsansatte redningsfolk.

Vi håber at rigtig mange af regionens borgere og medarbejdere kan identificerer sig selv, i vores regionale politik samt i vores lokale kandidater og ser frem til at få jeres støtte til Lars Folmann og Lizette Laugesens kandidatur, til Regionsrådsvalget den 21. november i år.

Kommentarer