Debat

Spildevandet spøger stadig

Miljøministeriet udsendte i juli 2017 en publikation med det mundrette navn ”Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter” – et dokument man til tider kunne forledes til at tro var specifikt forfattet for at imødegå argumenter man har hørt i byrådssalen i Faxe Kommune.

Indsendt af Eli Jacobi Nielsen, Prins Buris Vej 19, 4653 Karise. Spidskandidat, Dansk Folkeparti

F.eks. pointeres det at ”det er underordnet om det er det vandområde der umiddelbart modtager spildevandet…” som i et globalt perspektiv ville betyde at hvis Nilen har det dårligt ved Cairo, er bønderne i Uganda medansvarlige! Miljøministeren vil i svaret på spørgsmål 1008 fra DFs Pia Adelsteen ikke definere hvor langt nedstrøms en forurening kan spores, men pointerer at der skal ske en konkret vurdering fra kommunens side, før påbud om spildevandsrensning kan udstedes.

Kommunernes forpligtelse til at foretage en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde gentages i svaret på spm. 1009, ligeledes fra DFs Pia Adelsteen. Adspurgt om Miljøministeren mener at det er foreneligt med borgernes almindelige krav om retssikkerhed, at der kan udstedes påbud om forbedret spildevandsrensning uden dokumentation gennem konkrete analyser og målinger, svarer han med et tydeligt JA.  Den efterfølgende henvisning til et ”generelt krav om spildevandsrensning af en vis mindste effektivitet” lyder tilforladelig, men pointen er at selv om der nok er en udledning fra alle beboede ejendomme skal det dokumenteres at denne udledning rent faktisk bidrager til forurening af et nedstrøms liggende vandområde, og ikke f.eks. forsvinder sporløst på vej gennem lange markdræn. En konkret vurdering kunne her som minimum indbefatte en sporstofundersøgelse, som det for nyligt er sket i enkelte tilfælde i Morsø og Ringsted kommuner.

Kendsgerningen er at eksekvering af påbud om forbedret spildevandsrensning fortsat sker som en skrivebordsmanøvre, baseret på BBR-udtræk fra 2012. Faxe Kommune har i et høringssvar til vandområdeplanerne for 2016-2021 foreslået at der fastsættes mindre strenge miljømål for en række vandløb pga. minimalt naturligt fald, men som det fremgår af Miljø-GIS er dette ønske ikke imødekommet. Iflg. minister svaret på spm. 564 er det kommunerne der foretager de konkrete vurderinger om udstedelse af påbud, og i svaret på spm. 237 fra Ida Auken, bekræftes det at kommunerne kan undlade en indsats, såfremt det kan begrundes sagligt. Med henvisning til dette havde det været oplagt at fastholde sin vurdering, både for at fritage et antal borgere for en overflødig udgift, og for bekræftelse af at kommunen rent faktisk får lov til at træffe sagligt begrundede afgørelser, dette er desværre ikke sket.

Der mangler fortsat viljen til at foretage de konkrete vurderinger, og derefter stå fast på vurderingen overfor SVANA/Naturstyrelsen, når der er belæg for at undlade udstedelse af påbud

Kommentarer