Haslev

Der skal være nok kommunebiler til medarbejderne!

Hvor transport er en forudsætning for at medarbejderne kan udføre deres arbejde, er det en opgave for ledelsen at sørge for, at alle medarbejdere har adgang til et egnet transportmiddel.

Indsendt af Anne Camilla Meyer. På vegne af den socialdemokratiske byrådsgruppe.

Derfor holder vi i den socialdemokratiske byrådsgruppe fast i, at kommunen nødvendigvis skal stille det tilstrækkelige antal kommunebiler og tjenestecykler til rådighed – Medarbejderne skal reelt kunne benytte et egnet kommunalt transportmiddel i embeds medfør for arbejdets effektive udførsel.

For at sikre arbejdsmiljøet, økonomien og trygheden for borgeren skal det være undtagelsen fremfor reglen, at medarbejderen, for at kunne udføre sin gerning, må benytte sin private bil mod kørselsgodtgørelse. Der bør kun i særlige og enkeltstående tilfælde køres tjenestekørsel i privat bil – fx hvis medarbejderen på grund af handicap har behov for en bil med særlig indretning.

Udgangspunktet for tilkendegivelse af ovenstående holdning tager afsæt i Pia Paaskes / FOA’s spørgsmål til byrådet den 18. jan. 2018.

Her blev byrådet spurgt til rimeligheden i afregning af lav kørselstakst til medarbejdere, som bruger deres egen bil i arbejdet, fordi de ikke kan få stillet en tjenestebil til rådighed.

Ved byrådsmødet vakte spørgsmålet ikke stor debat, men Knud Erik Hansen svarede på spørgsmålet, og vi tør godt tage stilling  I de forløbne uger har spørgsmålet til gengæld været genstand for heftig debat ved møder og på sociale medier. Fra den socialdemokratiske byrådsgruppe ønsker vi derfor at tilkendegive vores holdning til spørgsmålet.

Baggrund for godtgørelse til statens laveste takst

Sagen begyndte flere år tilbage (2011 og 2015), hvor kommunen ændrede retningslinjer i forhold til udbetaling af kørselsgodtgørelse til medarbejdere. De medarbejdere der bruger privat bil, når de kører ud og yder service til borgerne, får en godtgørelse svarende til statens laveste takst. Tidligere fik de godtgørelse til statens højeste takst.

Pia Paaske / FOA hævdede under indlægget ved byrådsmødet, at medarbejdere fortsat, ved ansættelsen og under ansættelsessamtaler, angiveligt bliver spurgt til, om de kan stille deres private bil til rådighed i forbindelse med varetagelse af deres arbejde. Altså er der fortsat medarbejdere i usikre jobsituationer, som føler sig presset til at sige ja til brug af egen bil, og således ikke kræver deres ret til egnet tjenestekøretøj.

Kommunaldirektør Thomas Eriksen svarer efterfølgende til byrådet, at det er et aktivt tilvalg fra de ansatte, hvis de vælger, at bruge deres eget køretøj i den daglige tjeneste i kommunen og ikke et krav fra kommunens side.

Som det fremgår, så er problemet således set fra ledelsesside ikke eksisterende. Men fra den socialdemokratiske byrådsgruppe stiller vi os tvivlende i forhold til rigtigheden heraf.

Vi vil have kørselsområdet undersøgt

Vi ønsker at få undersøgt: Om der reelt er nok kommunale biler til medarbejdernes rådighed? Om medarbejderne, med ledelsesmæssigt krav og opbakning, reelt kører i de aktuelt tilstedeværende kommunebiler, frem for egne biler? Om forbruget til udbetaling af kørselsgodtgørelse til medarbejdere er blevet mindre og svarer til byrådets beslutning fra 2015, hvor leasingbiler blev fremhævet som en billigere og bedre løsning fremfor udbetaling af kørselsgodtgørelse?

Faxe Kommune har over de seneste år leaset et stigende antal biler. Leasingløsningen  er ifølge ledelsen, og jf. beslutningsgrundlaget fra 2015, i disse år særdeles attraktiv, fordi leasingomkostninger er meget lave. Det er billigere for kommunen at lease biler, end at betale medarbejderne godtgørelse for at køre i private biler.

Men ifølge Pia Paaske / FOA er der i den virkelige hverdag ikke tilstrækkeligt med biler til medarbejdernes rådighed. Derfor er der fortsat en del medarbejdere, som i mangel på kommunebil, føler sig forpligtet til at køre i den private bil. Det gør de for at kunne løse deres arbejdsopgave i borgernes hjem, og for ikke at lade borgeren i stikken uden hjælp til tiden.

Medarbejderne skal have lige ret og adgang til tjenestebil

Som medarbejder er det sin sag, at stå op mod ledelsen og gøre krav på en kommunebil. Et tilstrækkeligt antal kommunebiler stiller alle medarbejdere lige, idet ingen dermed er afhængig af at eje en privat bil, for at blive, eller vedblive som, ansat i Faxe Kommune.

Det er plausibelt og retfærdigt, at nogle få medarbejdere, som har en særlig grund (fx et handicap), får lov at køre i deres egen private bil. I disse særlige tilfælde skal medarbejderen kompenseres med kørselsgodtgørelse.

Bilen sikrer godt arbejdsmiljø og giver tryghed via den visuelle identitet

Kommunen skal sikre medarbejdernes arbejdsmiljø – også under arbejdsbetinget transport. Tjenestebiler er en del af arbejdspladsen, og bilerne skal leve op til gældende regler og krav vedr. arbejdsmiljø, service og sikkerhed. Bilerne er desuden en del af kommunens visuelle identitet. Når der kommer en bil med kommunens logo, så er ingen i tvivl om, hvorfra der kommer besøg. Med ens kommunebiler fremstår kommunen visuelt professionel. En kommunebil med logo medvirker til borgernes tryghed. Det er ikke hvem som helst, som ankommer i kommunebil.

Pengene skal primært bruges til borgerservice

Kommunen er forpligtet til altid at vælge den billigste løsning først. I 2015 blev kommunens bilpark udvidet, med baggrund i, at det er den billigste og bedste kommunale løsning. Det er et argument, som direktionen fortsat fastholder.

Det er ikke en kommunal opgave indirekte at medfinansiere ansattes private bil. De penge, som er besluttet og afsat på kommunens budgetter, er til service til borgerne som fx pleje og omsorg, men de skal også dække udbetaling af eventuelle godtgørelser. Selv om det for nogle medarbejdere synes nemt, og måske også mere bekvemt, at køre i den private bil, så medvirker en veltilrettelagt tjenestekørsel i velfungerende tjenestebiler til at sikre service af god kvalitet til borgerne. Det er vores holdning, at medarbejderne bør møde ind på arbejdspladsen, og derfra tage et egnet kommunalt tjenestekøretøj ud til borgeren.

Vi vil holde fast i det besluttede

Det er besluttet, at alle medarbejdere, der løser opgaver får sat et passende transportmiddel til rådighed. Det er en fornuftig beslutning af flere af ovenstående grunde. Derfor må vi også sørge for, og holde fast i, at det reelt er hvad der sker. I kan regne med, at vi vil følge op på dette emne. Derfor har vi allerede på det seneste møde i økonomiudvalget rejst spørgsmål til sagen. Der skal være ordnede og rimelige forhold for kommunens medarbejdere.

Kommentarer