Haslev

SF: Minister skal tage jordforurening alvorligt

På et samråd onsdag skal miljø- og fødevareministeren forklare, hvordan han vil prioritere den giftige jordforurening i samarbejde med regionerne.

Formand for SF, Pia Olsen Dyhr, der har indkaldt til samrådet, frygter, at regionerne i for høj grad prioriterer behovet for kortlægning og oprensning ud fra, hvad de forventer, at regeringen finder finansiering til, og ikke ud fra, hvad der er nødvendigt. Den prioritering er skæv, og det bør ministeren adressere klart og tydeligt. Vi risikerer at bruge pengene ineffektivt, lyder det fra Pia Olsen Dyhr.

”Vi skal kende omfanget af jordforureninger i Danmark, koste hvad det vil. Ved Cheminova er den kendte deponering i svovldepotet steget med 40.000 tons – til det dobbelte af hvad fabrikken selv oplyste – kun som følge af, at en journalist har gravet i sagen om dumpning af kemisk affald ved svovldepoter. Ministeren bør forlange, at forureningen på de giftige grunde i Danmark kortlægges og der undersøges, hvad det vil koste at rense jorden. Det skal være de rigtige og fyldestgørende informationer, som ligger på ministerens skrivebord,” siger Pia Olsen Dyhr.

”Omvendt må regeringen sikre, at regionerne får økonomien til at løse opgaven. Når regionerne i dag kun får discountbudgetter, kan man godt forså, hvis de tænker i discountbudgetter. Men hverken regionerne eller regeringen må bakke ud af medansvaret for de tikkende forureningsbomber, der findes under os, og som ingen har villet desarmere, fordi regeringen ikke vil finde pengene. Hvis regioner og regeringen i stedet nøjes med at bremse giften og ikke stoppe den, gør de den næste generation en bjørnetjeneste. Det bliver både dyrere og farligere i fremtiden at have disse generationsgiftgrunde,” siger Pia Olsen Dyhr.

Samrådet finder sted 13.30 – 14.30 onsdag d. 24 oktober.

Samrådsspørgsmålene: 
Samrådsspørgsmål BO

Forventer ministeren, at regionernes prioriteringer af de kommende års indsats

mod jordforurening vil blive retvisende, når helt åbenlyse forureningskilder

som giften under Rønland (Cheminova) og fabriksgrunden under det tidligere

Grindstedværket ikke er bestemt i hverken art eller omfang?

Samrådsspørgsmål BP

Vil ministeren tage nye initiativer inden forhandlingerne om de kommende års

budget til oprydning m.v. af jordforureninger og giftdepoter, herunder særligt i

forhold til en fuldstændig undersøgelse af kilderne til udsivning til grundvand

og vandmiljøet fra de såkaldte generationsforureninger?

Samrådsspørgsmål BQ

Hvad har regeringen gjort for at sikre, at regionernes prioriteringer af indsatsen

mod jordforurening er baseret på naturvidenskab, og ikke på hvad regionerne

har af forventninger til regeringens villighed til at finansiere den nødvendige

indsats?

Kommentarer