Debat

Mistillid til Business Faxe

Det skulle være så godt i Business Faxe. Men jeg og mange andre er ikke imponeret over, hvad der er sket –  

Indsendt af Svend Aage Hansen, Drosselvej 3, 4653  Karise

hverken i den gamle bestyrelse med advokat Hans Elverdam som formand og tidligere direktør Jesper Ib Poulsen, som efter 3,5 år blev afskediget, med et stor fratrædelses honorar  m.v. – og hvor er nu den nye bestyrelse henne ?  –  Det er på tide , at der bliver rodet op i det.

I oktober 2015 overlader det daværende byråd med borgmester Knud Erik Hansen ekstra ressourcer og personale, og hermed skal Business Faxe på kommunens vegne overtage opgaver som erhvervsservice og salg af grunde m.v.

Faxe Kommune booster nu 4.2 mill. i Business Faxe pr. år,  så det må være rimeligt, at medlemmer og Faxe kommunes borgere får alle oplysninger frem, for der sker ikke noget i det foretagende !

Mange medlemmer har meldt sig ud, og der møder ikke mange op til de få arrangementer, som  Business Faxe arrangerer, og man er ikke imponeret over de resultater, organisationen Business Faxe har præsteret de sidste 4-5 år.   F. eks. Ligger Eco Valley stadig hen til ingen ting, selvom der er brugt mange tusinde kroner på salgsannoncer og konsulentbistand  m.v. !

Læs også: Når man ikke bliver hørt ….

Det er som om bestyrelsen – både den gamle og den »nye«, der tiltrådte for et år siden  glemmer, at det er dem, der står med ansvaret.

Jeg har blandt andet – som medlem af Business Faxe – som tidligere nævnt bedt om at få at vide, hvad afskedigelsen af tidligere direktør Jesper Ib Paulsen har kostet.  Jeg har  fået afgang til en gennemgang af 3 års regnskab fra Jesper Ib Poulsens tid.  –   Af de fremlagte og tilfældig udvalgte  kassebilag, som direktører har konteret og godkendt, er konteringen meget, meget mangelfuld, idet de ikke indeholder de notater og oplysninger som kræves i henhold til den gældende regnskab – og skattelov.

Mange bilag viser således udbetalinger til:  Restaurationsbesøg nær direktørens hjem (Strøby Egede), flyrejser, Hotelophold,  Store indkøb af vin og spiritus, Julearrangementer, udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelser, gentagende besøg på Massageklinik og lægeerklæringer, alt med mangelfulde oplysninger om deltagere og formål m.v. !

Direktøren har således også indkøbt en del IT udstyr og dyre Iphons med 2 års forsikring og garanti – leveret på sin private bopæl i. h. t. bilag !   – og alt er betalt af Business Faxe.

Af de fremlagte bilag er der også et stor antal uspecificerede a conto udbetalinger til indkøbt konsulentbistand på flere hundrede tusinde kroner.  Man er tilbøjelig til at tro, at det er kammerateri ?

Direktøren fik ligeledes det sidste år stillet en BMW til rådighed.

Og så er den omtale, der i dagspressen var om direktør Jesper Ib Poulsens usømmelig adfærd med personalet.  Det vi i almindelig daglig tale nu kalder METOO !   –  Denne adfærd resulterede i mange sygemeldinger, fratrædelser og afskedigelser af personale, og sagerne ikke er afsluttet endnu.

Den daværende bestyrelses havde således alene ansvaret for bilagskontrol, og i 2016 aflægges årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og det var bestyrelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.

Revisionsfirmaet Bierholm har aflagt årsregnskabet med den sædvanlige standard ordlyd og afsluttende påtegning: Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold og henviser i øvrigt til, at Ledelsen er ansvarlig for, at regnskabssammendraget er konsistent med det reviderede årsregnskab.   –     Man forbavset tit over, hvor taknemmeligt ”papir” er til ord !

Den forrige Bestyrelsen har således ikke opført sig ansvarligt og man må klandrer bestyrelsen for det rod, Jesper Ib Paulsen fik lov at efterlade !

Og hvor er nu den ”nye” bestyrelse, som vi alle satte sin lid til, at de kunne rette op på fortidens synder og i det mindste skabe åbenhed om Business Faxe.  –  Det kan være, bestyrelsen er blevet overrasket over, hvor stort et arbejde, sådan en bestyrelsespost er ?

Og når man så overtager en forening, –  hvor et lokalt konsulentfirma og den ny bestyrelse har indsat en ny direktør Tomas Legarht, som i h. t. vedtægterne meddeles prokura, og således ansættelser og afskedigelser af Business Faxes personale. Hvor lønningerne formentlig nu er oppe på 3 – 4 millioner pr. år. –  så skal det da gå galt !

Mediernes omtaler i begyndelsen af februar 2018 om ansættelse af en konsulent, som tidligere har været ansat i Slagelses erhvervscenter sammen med Tomas Legarth, men hvor begge blev afskediget  –  smager lidt af kammerateri?

Læs også: Ny projektleder hos Business Faxe

Hvis Business Faxe fortsat skal bestå, må der nu omgående andre ”boller på suppen”, og vi må sætte vores lidt til det nye byråd med Ole Vive som borgmester, for dette rod gavner ikke Erhvervsudviklingen i Faxe kommune.

Kommentarer