Haslev

Alle gode gange tre

I forrige byrådsperiode oplevede DF to gange at forslag ifm. spildevandsrensning i det åbne land af administrationen blev betragtet som værende i strid med lovgivningen, hvilket utvivlsomt var medvirkende til at de ikke blev vedtaget politisk.

Skrevet af Eli Jacobi Nielsen, Gruppeformand, DF, Faxe Byråd

Begge tilfælde blev efterfølgende forelagt de øverste myndigheder på området, dvs. Miljøministeren og Miljøstyrelsen. Med hhv. svaret på Spm 564, og brev af 22. december 2016 blev det bekræftet at der ikke var noget juridisk problem, desværre for sent til at ændre sagernes udfald.

Teknik- og Miljøudvalget behandlede i august 2018 DF’s forslag om at undlade/tilbagetrække påbud om forbedret spildevandsrensning for ejendomme mere end 750m fra recipienten, med henvisning til den af Orbicon for Slagelse Kommune udarbejdede rapport ”Belastning fra spredt bebyggelse til vandløb” hvor det fastslås at udledning fra ejendomme mere end 750m fra recipienten ikke har nogen effekt på denne. En sådan afstandsbegrænsning anvendes allerede i Slagelse, alligevel blev forslaget i Faxe betegnet som ”ikke i overensstemmelse med lovgivningen” og efterfølgende nedstemt i byrådet d 13. september 2018.

For tredje gang blev der rettet henvendelse til Miljøstyrelsen, der efter 8 ugers grundig overvejelse nåede frem til at man forventede at kommunalbestyrelserne overholder lovgivningen! Nu er det jo netop Miljøstyrelsens eget privilegie at afgøre hvorvidt et tiltag eller forslag rent faktisk er lovligt eller ej, hvorfor det intetsigende svar er fulgt op med at rette spørgsmålet direkte til Miljøministeren, hvilket er sket i form af Spm. 124 af 29-10-2018. Svaret vil afklare i hvilken grad kommunerne her har en mulighed for at undlade påbud der har store omkostninger for ejerne, og ingen eller ringe betydning for miljøet. 

Det vil endvidere afgøre om DFs forslag for tredje gang er blevet uberettiget betegnet som lovstridigt, uden substantiel underbygning af påstanden – en bekymrende tendens for den demokratiske proces.

Kommentarer