Haslev

Forventningens glæde

Svar fra ministerier er ofte længe undervejs, og sjældent formuleret med en entydig konklusion. Således også spm 124 til Miljø- og Fødevareministeren ang. afstandsbegrænsninger ifm spildevandssager, hvor det udover en reference til det velkendte spm 564 fra 2016 der bekræfter at det er kommunerne der har myndigheden på området, bemærkes at der ikke er lovlighedsbelagte kriterier mht. afstand til recipienten. 

Skrevet af Eli Jacobi Nielsen, gruppeformand, DF, Faxe Byråd

Da der ikke er gjort indsigelser mod anvendelsen af konklusionerne fra Orbicons rapport om emnet i Slagelse Kommune må det formodes at det fortsat er kommunernes privilegium at træffe afgørelser herom.

Det pointeres endnu en gang at en forurenings størrelse ikke er afgørende for udstedelse af påbud, idet ”ingen ejendom har krav på en ret til at forurene i et eller andet ubestemt, mindre omfang” – i modsætning til f.eks. rensningsanlæggene i Faxe Kommune, der har udledningstilladelser og derfor gerne må udlede, hvilket forekommer inkonsekvent – hvis udledningen påvirker et vandløb der er forurenet af spildevand. Dette sidste er i sig selv problematisk, idet vandløb alene bedømmes på deres økologiske tilstand, uden dokumentation for hvorvidt spildevand rent faktisk er årsagen til dårlig tilstand.

Positivt er det dog at der i ministersvaret henvises til afsnit 14.6 i spildevandsvejledningen, hvor det hedder at påbuddene ikke skal udstedes med henblik på beskyttelse af grundvandet, men alene for miljøet i vandløb og søer. Det skal således i hvert enkelt tilfælde dokumenteres at en ejendoms udledning rent faktisk når frem til et målsat vandløb –  er dette ikke muligt må påbuddet trækkes tilbage.

I denne forbindelse venter vi fortsat på at der i Faxe Kommune iværksættes de sporstofundersøgelser der ofte er nødvendige for at afklare forløbet af en udledning. Mulighed for anvendelse af disse blev givet fra politisk hold allerede i februar 2018, men ikke udnyttet. Det var derfor nødvendigt i august/september at indskærpe at undersøgelserne rent faktisk skal foretages hvor der er tvivl om forløbet. Denne skærpelse af administrationsgrundlaget blev vedtaget i byrådet d. 13. september 2018. Nuvel, det siges ofte at forventningens glæde er den største – og den har vi endnu!

 

 

Kommentarer