Debat

Faxe Forsyning: Svar til Erik Molnit, Faxe Ladeplads

Erik Molnit skriver i sit indlæg hans synspunkter om aflæsning af vandmålere. Synspunkterne giver et indtryk af, at Faxe Forsyning ikke har styr på sagerne, og derfor synes jeg, at emnet skal have et par ord med på vejen.

Indsendt af adm. direktør Henrik Ellermann, Faxe Forsyning A/S

Aflæsning af vandmålere sker enten manuelt eller ved fjernaflæsning. Metoden vælges af det lokale vandværk, og der er mange fordele ved at vælge fjernaflæsning. Én af fordelene er, at vandværkerne og forsyningsselskaberne får rigtigt mange målerdata i hus på kort tid, således forbrugsafregningen kan gennemføres administrativt let. En anden fordel er, at man ved fjernaflæsning kan opdage lækager hos den enkelte husstand.

Læs også: Faxe Forsyning tilbage til fortiden

Juridisk er det – uanset målertype – altid den enkelte husstand/forbrugers eget ansvar, at måleraflæsningen er korrekt. Med andre ord er det – som altid – den enkelte forbruger, som skal kontrollere, at den aflæsning, der afregnes for, stemmer overens med det faktiske målte forbrug. Dette kan kun gøres ved at man aflæser sin egen måler manuelt. På Faxe Forsynings hjemmeside kan man læse om vores anbefaling om – løbende – at tjekke sit vandforbrug, så man i tide opdager en eventuel lækage eller andet abnormt forbrug. I øvrigt er alle forbrugere forpligtet til at afgive sine forbrugsdata på vand. Dette fremgår af Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsselskaberne, §7b.

Vi synes, at det er mest reelt, at vi oplyser, hvad konsekvensen er ved ikke at indberette sit forbrug. Hvis ikke der modtages en aflæsning fra en forbruger, kan forsyningsselskaberne – jf. loven – skønne en aflæsning op til 600 m3. Vi har valgt 50 m3 ud over sidste års forbrug.

Faxe Forsyning har aftaler om udveksling af målerdata med hovedparten af de private vandværker i kommunen. Samarbejdet omhandler, at Faxe Forsyning enten modtager målerdata mod betaling fra vandværker med fjernaflæste målere, eller at Faxe Forsyning vederlagsfrit indhenter og afleverer data til de vandværker, som fortsat har manuel aflæsning.

Tre vandværker – herunder Faxe Ladeplads vandværk – har desværre valgt at opsige aftalen med Faxe Forsyning, da man ønsker et større beløb for aflæsningsdata end man hidtil har modtaget. Derfor er det nødvendigt, at forbrugerne i disse områder skal aflæse manuelt og indberette til Faxe Forsyning, således der kan afregnes for spildevandsrensning.

Når Faxe Forsyning ikke kan imødekomme de tre vandværkers ønske om en højere betaling for data, beror dette primært på en afgørelse i Østre Landsret, hvor en lignende disput er afgjort. Derudover finder Faxe Forsyning det ikke rimeligt, at andre forbrugere i kommunen skal betale ekstra til enkelte vandværker.

Afslutningsvist kan jeg oplyse, at rigtigt mange forbrugere har været glade for at få en påmindelse om at huske aflæsningen. Det er ikke Faxe Forsynings hensigt at være træls, når vi sender en sms eller mail med en påmindelse, men derimod at give forbrugerne en god service, som det lokale forsyningsselskab.

Kommentarer